پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

آشامیدن آب انگور

وابسته

آب انگور جوشیده، آشامیدن آب انگور نجوشیده

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 6 : صفحه 29
  • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 4 : صفحه 128