پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «آزاد کردن اسیر» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

مَنْ اسیر

اعم

احسان به اسیر

وابسته

اسیر، مبادله اسیران

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه آزاد کردن اسیر به زیرصفحه آزاد کردن اسیر/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • النضید فی شرح روضة الشهید جلد 8 : صفحه 97
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 21 : صفحه (123-125)
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 31 : صفحه 89
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 9 : صفحه 37