پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «آرواره» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

فک، لحیان، لحیین، لَحْی

اعم

سر انسان

وابسته

بستن دو فک میت، جنایت بر آرواره، دیه آرواره، دیه آرواره با دندان، دیه آرواره بدون دندان

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 43 : صفحه 244
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 24 : صفحه 274