پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

آخر ما نزل : آخرین آیه، سوره یا حکم نازل شده

یکی از مباحثی که در آثار علوم قرآنی مطرح شده، بحث از تعیین آخرین بخش از قرآن است که بر رسول گرامی اسلام (ص) نازل شد. در این مورد، گاهی از آخرین آیه، گاهی از آخرین سوره، و گاهی از آخرین حکم شرعی نازل شده سخن گفته شده است. آنچه در این موارد از جانب دانشمندان علوم قرآنی و مفسران نقل شده بیانگر اختلاف زیاد در مسأله است. منشأ این اختلاف‌ها روایات و اقوالی است که از صحابه و تابعین نقل شده است. برخی سعی کرده‌اند وجه جمعی در هر مورد ارائه کنند. ذیل مدخل: «آخرین آیه مدنی» و «آخرین سوره» توضیحات بیشتری ارائه شده است.

منابع

 1. البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 1 : صفحه (209-210)
 2. الاتقان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 101
 3. جمال القراء و کمال الاقراء جلد 1 : صفحه 143
 4. مناهل العرفان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 97
 5. التمهید فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 160

اصطلاح‌نامه

اخص

آخرین آیه، آخرین حکم، آخرین سوره

وابسته

اول ما نزل، نزول قرآن

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه آخر ما نزل به زیرصفحه آخر ما نزل/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • اعجاز القرآن : صفحه 293
 • الاتقان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه (91-96)، 101
 • البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 1 : صفحه (209-210)
 • البرهان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 236
 • التمهید فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 124، 160
 • الجامع لاحکام القرآن جلد 1 : صفحه 60
 • الصحیح من سیرة النبی الاعظم (ص) جلد 2 : صفحه 251
 • جمال القراء و کمال الاقراء جلد 1 : صفحه 143
 • مناهل العرفان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه (92-104)، 97