پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

زمان‌های نزول قرآن

وابسته

اولین روز نزول قرآن، مدّت نزول قرآن

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه آخرین روز نزول قرآن به زیرصفحه آخرین روز نزول قرآن/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • مناهل العرفان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 104