پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

آتش، حوادث وحشتناک

وابسته

نماز آیات

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه آتش آسمانی به زیرصفحه آتش آسمانی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 191
  • مهذب الاحکام جلد 7 : صفحه 250