پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

آب چشمه، آب مملوک

وابسته

آب چشمه مباح

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه (216-217)
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 7 : صفحه (505-506)
  • منهاج الصالحین جلد 2 : صفحه 165
  • مهذب الاحکام جلد 23 : صفحه 282