پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

آب پاشی، مستحبات زفاف

وابسته

درِ خانه، ضمان تسبیبی

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 567
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 29 : صفحه 46
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 43 : صفحه 127
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 14 : صفحه 12
  • مهذب الاحکام جلد 24 : صفحه 29