پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

آب دادن، مستحبات ذبح

وابسته

ذبح

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 151
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 133
  • ریاض المسائل جلد 8 : صفحه 194
  • مهذب الاحکام جلد 23 : صفحه 86
  • هدایة العباد جلد 2 : صفحه 222