پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

آب دادن

وابسته

آب دادن به اهل تسنن، اطعام مؤمن، مؤمن ( ایمان ) ( فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه آب دادن به مؤمن به زیرصفحه آب دادن به مؤمن/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الفقه جلد 77 : صفحه 235
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 508
  • کلمة التقوی جلد 6 : صفحه 396
  • هدایة العباد جلد 2 : صفحه 244