پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

آب دادن، احسان به اسیر

وابسته

اسیر، اطعام اسیر

منابع

  • الفقه جلد 47 : صفحه 302
  • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 9 : صفحه 168
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 21 : صفحه 130
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 31 : صفحه 81، 195، 227
  • فقه الامام جعفرالصادق جلد 2 : صفحه 273
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 7 : صفحه 464
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 3 : صفحه 42
  • مهذب الاحکام جلد 15 : صفحه 147