پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «آب بستن در جهاد» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

تغریق در جهاد

اعم

جهاد با وسایل کشتار

وابسته

جهاد ( اعم )، جهاد ابتدایی، جهاد به آب بستن

منابع

  • النضید فی شرح روضة الشهید جلد 8 : صفحه 62
  • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 9 : صفحه 70
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 21 : صفحه (65-66)