پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «بیع عبد فراری» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

بیع آبق

اعم

بیع عبد ( مبیع )، بیع متعذر التسلیم

وابسته

خرید عبد فراری، عبد فراری، عتق عبد فراری

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 3 : صفحه 249
  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 1 : صفحه 137
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4 : صفحه 92، 100
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 22 : صفحه 393
  • کتاب المکاسب جلد 4 : صفحه 195
  • مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد 1 : صفحه 924
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 8 : صفحه 172
  • مستند الشیعة فی احکام الشریعة جلد 14 : صفحه 323
  • معجم فقه الجواهر جلد 1 : صفحه 574
  • مهذب الاحکام جلد 17 : صفحه 74