پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «قرض قیمی» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

دَین قیمی

اعم

قرض ( عقد )

وابسته

پرداخت قرض، قرض مثلی، قیمی

منابع

 • الجامع للشرائع : صفحه 280
 • الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة جلد 3 : صفحه 321
 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 4 : صفحه 15
 • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 2 : صفحه 161
 • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 2 : صفحه (5-6)، 6
 • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 652، 655
 • تذکرة الفقهاء (ط ق) جلد 2 : صفحه 5
 • جامع الخلاف و الوفاق بین الامامیة و بین ائمة الحجاز و العراق : صفحه 290
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 5 : صفحه 37
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 25 : صفحه 19
 • رسائل المحقق الکرکی جلد 1 : صفحه 178
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 15 : صفحه 20، 27، 32، 67
 • غنیة النزوع : صفحه 239
 • فقه الامام جعفرالصادق جلد 4 : صفحه 15
 • فقه الصادق (ع) جلد 20 : صفحه 26
 • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 2 : صفحه 60
 • کفایة الاحکام : صفحه 103
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 9 : صفحه 68، 69
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 3 : صفحه 447
 • معجم فقه الجواهر جلد 4 : صفحه 716
 • منهاج الصالحین جلد 2 : صفحه (169-170)، 199
 • هدایة العباد جلد 2 : صفحه 74