پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

قرض ( عقد )

وابسته

ابهام ( مبهم )، قرض معلوم

منابع

 • الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة جلد 3 : صفحه 321
 • بلغة الفقیه جلد 3 : صفحه (418-419)
 • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 653
 • تذکرة الفقهاء (ط ق) جلد 2 : صفحه 7
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 25 : صفحه (15-16)
 • حاشیة الدسوقی جلد 3 : صفحه 222
 • حواشی الشروانی جلد 6 : صفحه 83
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 15 : صفحه 67
 • فقه الصادق (ع) جلد 20 : صفحه (24-25)، 25
 • کلمة التقوی جلد 6 : صفحه 16
 • مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 5 : صفحه 391
 • منهاج الصالحین جلد 2 : صفحه 282
 • هدایة العباد جلد 2 : صفحه 54، 72