پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «عقد تنجیزی» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

عقد منجز ( فقه )

اعم

عقد ( فقه )

وابسته

تنجیز عقد، عقد تعلیقی

منابع

  • مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد 4 : صفحه 2600