پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

یادداشت دامنه

اعم از مذکر و مؤنث است.

مترادفات

از واژه «عبد» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

برده، بنده، رقبه ( برده )، رقیق، مملوک

اعم

محجور علیه بر حق غیر

اخص

کنیز
به لحاظ تعلق عبادت:
عبد کفاره، عبد موقوف
به لحاظ دین:
عبد کافر، عبد مسلمان
به لحاظ عتق:
سائبه ( بنده رها شده )، عبد مدبر، عبد مکاتب
به لحاظ عیب:
عبد اخته، عبد جانی، عبد فراری

وابسته

اجاره عبد ( اجیر )، اجاره عبد ( موجر )، احرام عبد، احکام عبد، ارث از عبد، اسارت عبد، استسعاء، استطاعت عبد ( فقه )، اسلام عبد، اعتکاف عبد، اقرار برای عبد، اقرار عبد، امامت عبد، امان عبد، امر و نهی عبد، اِخبار عبد، بیع عبد ( بایع )، بیع عبد ( مبیع )، تأدیب عبد، ترکه عبد، تصرف عبد، تغییر جنسیت عبد، تقاذف عبد، تکفین عبد، تملک عبد، توارث حرّ و عبد، جرح عبد، جزیه بر عبد، جلد عبد شارب مسکر، جنایت پدر عبد، جنایت عبد، جنایت عمدی عبد مورث، حج عبد، حجر عبد، حد بر عبد، حنوط عبد، حُرّ، خمس بر عبد، دعوی علیه عبد، دیه اعضای عبد، دَین عبد، ربا بین عبد و مولی، ربودن عبد، رضخ به عبد، رمی جمرات عبد، رهن عبد ( راهن )، رهن عبد ( مرهون )، زکات بر عبد، زکات به عبد، زنای عبد، سرقت عبد، شفعه در عبد، شفعه عبد، شهادت برای عبد، شهادت عبد، صید عبد، صید عبد مغصوب، ضمان عبد، طلاق عبد، طواف نسای عبد، عاریه عبد، عاقله عبد، عتق ( فقه )، عقد عبد، عمره عبد، عمل عبد در جعاله، غنیمت به عبد، قتل عبد، قذف به عبد، قذف عبد، قربانی حج عبد، قربانی عبد، قرض عبد، قسم عبد، قصاص عبد، قضاوت عبد، قیادت عبد، کفاره عبد، کفالت عبد، لعان عبد، لقطه عبد، لقیط عبد، لواط عبد، مالکیت عبد، مجازات عبد، محلّل عبد، مرزبانی به عبد، مزارعه با عبد، مزارعه عبد، مُفَلّس، نذر عبد، نفقه عبد، نکاح عبد، نگاه عبد به زن مالک، نماز عبد، هزینه عبد، وارث حرّ و عبد، وارث عبد، ودیعه به عبد، ودیعه عبد، وصیت بر عبد، وصیت به عبد، وصیت عبد، وقف بر عبد، وقف عبد، وکالت عبد، ولایت عبد

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه عبد به زیرصفحه عبد/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • اسرار ترتیب القرآن : صفحه 18
 • الاحکام فی اصول الأحکام جلد 1 : صفحه 477
 • التمهید فی علوم القرآن جلد 2 : صفحه 289
 • الذریعة الی اصول الشریعة جلد 1 : صفحه 81
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 23 : صفحه 11
 • جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع جلد 3 : صفحه 369
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 5 : صفحه 203
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 26 : صفحه 3
 • ریاض المسائل جلد 5 : صفحه 390
 • زبدة البیان فی احکام القرآن جلد 2 : صفحه 621
 • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 2 : صفحه 101
 • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 12 : صفحه 499