پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «زکات لقطه» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

زکات ضال

اعم

احکام لقطه، زکات غیر ممکن التصرف

وابسته

لقطه ( عام )

منابع

  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3 : صفحه 6
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 15 : صفحه 56
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 4 : صفحه 23
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 7 : صفحه 24، 34