پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

خیار تفلیس ( فقه )، خیار در اجاره

وابسته

افلاس مستاجر

منابع

  • الفقه جلد 57 : صفحه 204
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 27 : صفحه 218
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 37-2 : صفحه 236، 237
  • مبانی العروة الوثقی (کتاب الاجاره-الاول) : صفحه 156، 159
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 12 : صفحه 43، 44
  • مهذب الاحکام جلد 19 : صفحه 57