پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

دیاثت

دیاثت: بی غیرت بودن.

به مرد بی غیرت، دیّوث گویند. برخی، دیوّث را به کسی که مردان بیگانه را بر همسرش وارد می‏کند تعریف کرده‏اند. 1 از احکام آن در باب شهادات و حدود سخن رفته است.

دیاثت از گناهان کبیره) ر گناه کبیره (است و شهادت دیوث پذیرفته نیست. 2 در روایتی آمده است که دیوث بوی بهشت را استشمام نمی‏کند. 3

نسبت دیاثت دادن به دیگری - مثل آنکه او را دیوث خطاب کند - در صورتی که مفاد آن از منظر عرف، قذف) ر قذف (باشد، موجب ثبوت حدّ قذف و در غیر این صورت، موجب ثبوت تعزیر) ر تعزیر (است. 4

1. الروضة البهیة 3 129 /3. 2 172 /9. وسائل الشیعة 4 327 /20. جواهر الکلام 409 /41؛ مسالک الافهام 432 /14.

منابع

 1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 676

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «قیادت ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

جمع بین اهل فجور

اعم

اسباب حدود ( فقه )

اخص

قیادت کودک
به لحاظ تکرار:
قیادت اول، قیادت پنجم، قیادت چهارم، قیادت دوم، قیادت سوم
به لحاظ جنس:
قیادت زن، قیادت مرد
به لحاظ حریت:
قیادت حرّ، قیادت عبد
به لحاظ دین:
قیادت کافر، قیادت مسلمان

وابسته

اقرار به قیادت، بینه قیادت، ثبوت قیادت، حد قیادت، رمی به قیادت، زن قَوّاد، شهادت به قیادت ( فقه )، قصد قیادت، قَوّاد، کسب به قیادت، مثبتات قیادت، مستوصله (مفعول قیادت )

منابع

 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 9 : صفحه 143، 164
 • الفقه جلد 93 : صفحه 317
 • المباحث الفقهیة فی شرح الروضة البهیة جلد 27 : صفحه 276
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 21 : صفحه 96
 • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 4 : صفحه 495
 • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 471
 • ترمینولوژی حقوق : صفحه 554
 • جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع جلد 7 : صفحه 88
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 399
 • درمحضرشیخ انصاری شرح محرمه جلد 6 : صفحه 176
 • ریاض المسائل جلد 10 : صفحه 106
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 11 : صفحه 209
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 23 : صفحه 35، 52، 56، 65، 70، 95، 123، 203، 314، 338، 366، 383
 • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 4 : صفحه 161
 • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 676
 • فرهنگ معارف اسلامی جلد 3 : صفحه 567
 • فقه الامام جعفرالصادق جلد 6 : صفحه 281
 • فقه الحدود و التعزیرات : صفحه 439
 • فقه الصادق (ع) جلد 14 : صفحه 409
 • قواعدالاحکام جلد 3 : صفحه 538
 • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 3 : صفحه 471
 • کتاب المکاسب جلد 1 : صفحه 385
 • کشف الرموز فی شرح المختصر النافع جلد 2 : صفحه 563
 • مبانی تکملة المنهاج جلد 1 : صفحه 250
 • مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد 4 : صفحه 2962
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 13 : صفحه 126
 • مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 9 : صفحه 189، 202
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 14 : صفحه 422
 • معجم فقه الجواهر جلد 5 : صفحه 143
 • منهاج الصالحین جلد 1 : صفحه 434
 • مهذب الاحکام جلد 16 : صفحه 145
 • مهذب الاحکام جلد 27 : صفحه 318