پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام وضعی ( فقه )، اسباب سببی ارث، اسباب نفقه ( فقه )

اخص

به لحاظ حالات:
زوجیت مطلقه، زوجیت مفضات
به لحاظ حقیقت:
زوجیت تنزیلی، زوجیت حقیقی
به لحاظ نوع نکاح:
زوجیت دائم، زوجیت موقت

وابسته

توارث خنثی به زوجیت، دعوی زوجیت، دوام زوجیت، دوام زوجیت مطلقه

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه زوجیت ( فقه ) به زیرصفحه زوجیت ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة جلد 2 : صفحه 333
 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 8 : صفحه 21، 24، 25
 • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 2 : صفحه 57، 66
 • انوار الاصول جلد 3 : صفحه 369
 • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 3 : صفحه 267
 • تحریرالمجله جلد 2-3 : صفحه 8
 • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 313، 363
 • تهذیب الاصول جلد 2 : صفحه 73
 • جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع جلد 4 : صفحه 476
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 31 : صفحه 301
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 39 : صفحه (7-8)
 • ریاض المسائل جلد 7 : صفحه 255
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 34-2 : صفحه 83
 • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 2 : صفحه 347
 • فرهنگ معارف اسلامی جلد 2 : صفحه 508
 • قواعدالاحکام جلد 3 : صفحه 103
 • کشف الرموز فی شرح المختصر النافع جلد 2 : صفحه 202
 • کشف اللثام (ط.ج) جلد 7 : صفحه 557
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 11 : صفحه 346
 • مختصرنافع : صفحه 248
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 13 : صفحه 11
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 8 : صفحه 438
 • مستمسک العروة الوثقی جلد 14 : صفحه 58، 107
 • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 17 : صفحه 11، 16
 • منتقی الاصول جلد 7 : صفحه 82
 • مهذب الاحکام جلد 25 : صفحه 287
 • مهذب الاحکام جلد 30 : صفحه (193-194)
 • نهایة الافکار جلد 4 جزء -1 : صفحه 101، 103
 • نهایة الافکار جلد 4-1 : صفحه 101، 103