پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام لقطه، موالات

وابسته

تعریف لقطه ( فقه )، تفریق در تعریف لقطه

منابع

  • الفقه جلد 81 : صفحه 332
  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 3 : صفحه 322
  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 227
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 6 : صفحه 160
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 38 : صفحه 359
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 12 : صفحه 540
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 13 : صفحه 332
  • مهذب الاحکام جلد 23 : صفحه 325