پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «اشهاد بر التقاط» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

اشهاد بر لقطه

اعم

احکام لقطه، اشهاد

وابسته

التقاط، التقاط لقیط، التقاط مال، لقطه ( عام )، لقطه مال، لقیط

منابع

 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 7 : صفحه 83، 107
 • الفقه جلد 81 : صفحه 58، 282
 • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 3 : صفحه 338
 • المغنی و الشرح الکبیرعلی متن المقنع جلد 6 : صفحه 354
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 35 : صفحه 297
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 5 : صفحه 42
 • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 3 : صفحه 358، 359
 • تحریرالمجله جلد 2-1 : صفحه 13
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 38 : صفحه 179
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 36 : صفحه 197
 • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 3 : صفحه 289، 293
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 12 : صفحه 473، 491
 • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 13 : صفحه 290