پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام بیع، شرایط عقود

اخص

به لحاظ ارکان:
شرایط ایجاب و قبول بیع، شرایط عوضان بیع، شرایط متبایعان
به لحاظ عقد:
تنجیز بیع، قبض و اقباض بیع
به لحاظ نوع بیع:
شرایط بیع سلف، شرایط بیع صرف، شرایط بیع معاطاتی

وابسته

ارکان بیع، اعلان نجاست مبیع، بیع ( فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه شرایط بیع ( فقه ) به زیرصفحه شرایط بیع ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 3 : صفحه 226
  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 9 : صفحه 14
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 507
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 22 : صفحه 203، 260
  • ریاض المسائل جلد 5 : صفحه 60
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 3 : صفحه 154
  • مهذب الاحکام جلد 16 : صفحه 271