پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

اتلاف ( فقه )

وابسته

مال بغات

منابع

  • تحریرالاحکام (ط ج) جلد 2 : صفحه (232
  • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 9 : صفحه (416-417)
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 21 : صفحه 341