پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام ذبح، شرایط سیاسات

اخص

اسلام ذابح
به لحاظ ذبح:
تتابع قطع در ذبح، تسمیه در ذبح، تقارن تسمیه و ذبح، ذبح از جلو، ذبح با آهن، قطع اوداج اربعه، نیت ذبح
به لحاظ مذبوح:
استقبال ذبیحه، استقبال منحور، استناد مرگ به ذبح، حرکت بعد از ذبح، حرکت بعد از نحر، حیات مستقر قبل از ذبح، خروج خون از ذبیحه، ذبح غیر شتر، قابلیت تذکیه

وابسته

ارکان ذبح، استقبال ذابح، استناد ذبح، ایمان ذابح، بلوغ ذابح، خروج خون متثاقل، ذبح، علم ذابح

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه شرایط ذبح به زیرصفحه شرایط ذبح/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 7 : صفحه 208، 212
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 21 : صفحه 183
 • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 147
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 79
 • ریاض المسائل جلد 8 : صفحه 165
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 21 : صفحه 60، 80، 97، 145، 154، 166، 273
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 36-2 : صفحه 77، 111
 • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 3 : صفحه 204
 • فرهنگ معارف اسلامی جلد 2 : صفحه 425
 • مجله فقه اهل بیت : صفحه 59
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 11 : صفحه 69، 86، 95، 122
 • مهذب الاحکام جلد 23 : صفحه 55، 60