پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «تعریف لقطه ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

انشاد لقطه

اعم

احکام لقطه، تعریف ( اعلان مال )

اخص

تعریف اجاره‌ای لقطه، تعریف لقطه در رسانه جمعی
به لحاظ ملقوط:
تعریف لقطه حیوان، تعریف لقطه غیر قابل بقا، تعریف لقطه مال، تعریف لقیط

وابسته

اجاره بر تعریف لقطه، اجرت تعریف لقطه، اهمال در تعریف لقطه، تعذر تعریف لقطه، تفریق در تعریف لقطه، توالی در تعریف لقطه، حرج در تعریف لقطه، سال، سهل انگاری در تعریف لقطه، ضرر به تعریف لقطه، عجز از تعریف لقطه، عدم قابلیت لقطه بر تعریف، علم به عدم فایده تعریف لقطه، قصد تملک، لقطه ( عام )، لقطه واجب التعریف، مباشرت در تعریف لقطه، متولی تعریف لقطه، مدت تعریف لقطه، مسجد، مسقطات تعریف لقطه، مشاهد مشرّفه، مکان تعریف لقطه، نیابت در تعریف لقطه، هزینه تعریف لقطه، وارث ( فقه )، ولی ( فقه )

منابع

 • جلد 6 : صفحه 322
 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 1 : صفحه 547
 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 7 : صفحه 94، 97، 108
 • الشرح الکبیر جلد 6 : صفحه 345
 • الفقه جلد 8 : صفحه 351
 • الفقه جلد 81 : صفحه 332، 336، 337، 338، 339، 340، 341، 351، 370، 372
 • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 161
 • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 3 : صفحه 320، 322، 323
 • المجموع فی شرح المهذب جلد 15 : صفحه 253، 256
 • المغنی و الشرح الکبیرعلی متن المقنع جلد 6 : صفحه 347، 349، 350، 375
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 35 : صفحه 298
 • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 5 : صفحه 287
 • النضید فی شرح روضة الشهید جلد 2 : صفحه 146
 • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 2 : صفحه 152، 155، 156، 160
 • تبصرة المتعلمین : صفحه 144
 • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 226، 227، 228
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2 : صفحه 150
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 6 : صفحه 164
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 38 : صفحه 258، 290، 352، 359، 362، (364-365)، 365، 369، 387
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 16 : صفحه 199، 204، 229، 232
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 36 : صفحه 198
 • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 3 : صفحه 292، 294، 295
 • فقه السنة جلد 3 : صفحه 132
 • قواعدالاحکام جلد 2 : صفحه 208، 210
 • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 2 : صفحه 112
 • کشاف القناع جلد 4 : صفحه 263
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 10 : صفحه 459
 • مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 6 : صفحه 55
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 12 : صفحه 516، 541، 544
 • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 13 : صفحه 310، 331، 334، 338، 339، 379
 • مهذب الاحکام جلد 23 : صفحه 324، 326، 331، 332، (340-341)
 • مهذب الاحکام جلد 5 : صفحه 529