پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام عقود، وکالت ( فقه )

وابسته

عقد ( فقه )، وکالت معاطاتی

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 27 : صفحه 350
  • مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد 5 : صفحه 3840