پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «اتلاف لقیط» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

جنایت لقیط بر مال

اعم

اتلاف ( فقه )، احکام لقطه

وابسته

تلف لقطه، لقیط

منابع

  • الفقه جلد 81 : صفحه 92
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 38 : صفحه (387-388)
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 12 : صفحه 477
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 13 : صفحه 240