پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام لقطه، جنایت انسان

اخص

به لحاظ بلوغ:
جنایت لقیط بالغ، جنایت لقیط کودک
به لحاظ عمدوخطا:
جنایت خطایی لقیط، جنایت شبه عمد لقیط

وابسته

جنایت بر لقیط، لقیط

منابع

 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 7 : صفحه 78
 • الفقه جلد 81 : صفحه 91، 92
 • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 3 : صفحه 345
 • المغنی و الشرح الکبیرعلی متن المقنع جلد 6 : صفحه 406، 418، 419، 425، 442
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 35 : صفحه 324
 • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 2 : صفحه 142
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 6 : صفحه 124
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 38 : صفحه 189، 190
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 16 : صفحه 196
 • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 3 : صفحه 286
 • قواعدالاحکام جلد 2 : صفحه 204
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 12 : صفحه 477
 • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 13 : صفحه (239-240)، 240، 243