پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

ر.ک:ارباع قرآن.

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «تعداد ارباع قرآن» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

عدد ارباع قرآن

وابسته

اَرباع قرآن

منابع

  • قانون تفسیر : صفحه 409