پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «مالیت عوضان» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

صلاحیت تملک عوضان، قابلیت تملک عوضان، متمول بودن عوضان

اعم

شرایط عوضان بیع، مالیت ( فقه )

وابسته

عوضان

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 3 : صفحه 246
  • تحریرالمجله جلد 1-1 : صفحه 170
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 515
  • جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع جلد 3 : صفحه 69
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4 : صفحه 90
  • فقه الامام جعفرالصادق جلد 3 : صفحه 118
  • کتاب المکاسب جلد 4 : صفحه 9
  • مهذب الاحکام جلد 17 : صفحه 6