پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «طلقیت عوضان» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

تمامیت ملک عوضان، ملک طلق بودن عوضان

اعم

شرایط عوضان بیع

وابسته

بیع ملک غیر طلق

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 3 : صفحه 253
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 516
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 22 : صفحه 356
  • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 2 : صفحه 17
  • کتاب المکاسب جلد 4 : صفحه 29
  • مستند الشیعة فی احکام الشریعة جلد 14 : صفحه 307
  • مهذب الاحکام جلد 17 : صفحه (26-27)