پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «اجاره مشروط» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

اجاره به شرط

اعم

اجاره ( فقه )

اخص

اجاره به شرط اجاره، اجاره به شرط تملیک ( فقه )

وابسته

ابراء اجرت، اجاره مقید، اجرت مدت دار، اجرت معجل، اشتراط در اجاره، تخلف از اجاره، تعجیل در اجرت، خیار شرط، ضمان اجیر، ضمان مستاجر، مباشرت در اجاره، مشروط ( فقه )

منابع

 • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 21 : صفحه 563، 565
 • الفقه جلد 57 : صفحه 114
 • الفقه جلد 58 : صفحه 57
 • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 573، 582
 • تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیله (کتاب الاجاره) : صفحه 63، 362، 433
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 7 : صفحه 110، 111، 123
 • ریاض المسائل جلد 6 : صفحه 23
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 17 : صفحه 295، 322
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 37-2 : صفحه 257، 296
 • مبانی العروة الوثقی (کتاب الاجاره-الاول) : صفحه 89، 225، 298
 • مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد 1 : صفحه 119
 • مستمسک العروة الوثقی جلد 12 : صفحه (20-21)
 • مصباح الفقاهة جلد 1 : صفحه 229
 • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 13 : صفحه 120
 • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 15 : صفحه 78، 79
 • مهذب الاحکام جلد 19 : صفحه (28-30)