پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام اجاره، شرط ضمن عقد لازم

وابسته

ابرای مستاجر، اجاره پزشک، اجاره مشروط، تعجیل در اجرت، خیار شرط در اجاره، خیار غبن ( فقه )، ضمان در اجاره، ضمان مستاجر، مباشرت در اجاره، هزینه اجیر، هزینه حیوان اجاره ایی

منابع

 • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 21 : صفحه 563، 565، 604
 • الفقه جلد 57 : صفحه 196، 333، 337، 346
 • الفقه جلد 58 : صفحه 361، 362
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 1 : صفحه 300
 • تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیله (کتاب الاجاره) : صفحه 63
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 7 : صفحه 96، 110، 111
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 27 : صفحه 220، 221، 232، 328
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 17 : صفحه 295
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 37-2 : صفحه 237، 257، 296
 • مبانی العروة الوثقی (کتاب الاجاره-الاول) : صفحه (89-100)، 158، 222، 225، 231، 234، (298-89)، 405، 481، 482
 • مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد 1 : صفحه 114
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 10 : صفحه 79
 • مستمسک العروة الوثقی جلد 12 : صفحه (20-25)، 43، 69، 70، 72، 75، 211
 • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 15 : صفحه 79
 • مهذب الاحکام جلد 15 : صفحه 56
 • مهذب الاحکام جلد 19 : صفحه (30-31)، 94، 95، 96، 98، 140، 218