پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «مزارعه مسلمان با مشرک» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

مزارعه مسلمان با علج

اعم

مزارعه مسلمان با کافر

منابع

  • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 21 : صفحه 305، 323
  • الفقه جلد 55 : صفحه 35، 154
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 27 : صفحه 9، 15
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 17 : صفحه 195
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 13 : صفحه 99، 100