پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

حدیث درباره درمان گری با درخت مورْد و سرکه ، منابع:

حلیة المتقین صفحه 212