پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «گارودی ، روژه ، 1913 -2012م.» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

غارودی،روجیه؛ گارودی ، رژه