پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"پنهان شونده"واژه زیر را بکار ببرید:

مُخْتَبی