پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

این صفحه نشان می‌دهد خواص که در دسترس هستند و هنگامی که فیلتر شده، تنها خواص تعریف شده کاربر است که منطبق با شرایط، نمایش داده می‌شود. برای یک نمای متفاوت، صفحه ویژه unused properties یا wanted properties را مشاهده کنید.

ویژگی‌ها

نمایش حداکثر ۲۹ نتیجه در پایین، آغاز از شماره ۱.

نمایش (۲۵۰تای قبلی | ۲۵۰تای بعدی) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)


 

فهرست ویژگی‌ها

 1. Allows value
  "Allows value" is a predefined property that can define a list of permissible values to restrict value assignments for a property.
  (۰)
 2. Corresponds to
  این خصوصیت یک خصوصیت ویژه در این ویکی است.
  (۰)
 3. Creation date
  این خصوصیت یک خصوصیت ویژه در این ویکی است.
  از نوع Date (۰ استفاده)
 4. Display units
  این خصوصیت یک خصوصیت ویژه در این ویکی است.
  (۰)
 5. Equivalent URI
  این خصوصیت یک خصوصیت ویژه در این ویکی است.
  (۰)
 6. Has fields
  این خصوصیت یک خصوصیت ویژه در این ویکی است.
  (۰)
 7. Has improper value for
  "Has improper value for" is a predefined property to track input errors for irregular value annotations that was likely caused by type or allowed value restrictions.
  (۰)
 8. Has query
  Has query یک خاصیت از پیش تعریف شده است (همچنین به عنوان special property شناخته شده‌است) که به فراداده subobject یک سوال پیوند می‌شود.این خاصیت ساخته شده‌ای است که همراه با امتیازات اجرایی اضافی است اما فقط شبیه هر user-defined property دیگری می‌توانند استفاده شوند.
  (۰)
 9. Has type
  "Has type" is a predefined property that describes the datatype of a property.
  (۰)
 10. Imported from
  "Imported from" is a predefined property that describes a relation to an imported vocabulary.
  (۰)
 11. Is a new page
  این خصوصیت یک خصوصیت ویژه در این ویکی است.
  از نوع Boolean (۰ استفاده)
 12. Last editor is
  این خصوصیت یک خصوصیت ویژه در این ویکی است.
  از نوع Page (۰ استفاده)
 13. Modification date
  این خصوصیت یک خصوصیت ویژه در این ویکی است.
  از نوع Date (۰ استفاده)
 14. Provides service
  این خصوصیت یک خصوصیت ویژه در این ویکی است.
  (۰)
 15. Query depth
  "Query depth" is a predefined property that informs about the depth (numerical value computed on the basis of subquery nesting and resolved property chains) of a query while query execution is being restricted by the $smwgQMaxDepth setting.
  از نوع Number (۰ استفاده)
 16. Query format
  این خصوصیت یک خصوصیت ویژه در این ویکی است.
  از نوع Text (۰ استفاده)
 17. Query size
  Query size یک خاصیت از پیش تعریف شده است (همچنین به عنوان special property شناخته شده‌است) که تعداد شرایط مورد استفاده در یک سوال را جمع می‌کند.این خاصیت ساخته شده‌ای است که همراه با امتیازات اجرایی اضافی است اما فقط شبیه هر user-defined property دیگری می‌توانند استفاده شوند.
  از نوع Number (۰ استفاده)
 18. Query string
  این خصوصیت یک خصوصیت ویژه در این ویکی است.
  از نوع Code (۰ استفاده)
 19. Subcategory of
  این خصوصیت یک خصوصیت ویژه در این ویکی است.
  (۰)
 20. Subproperty of
  این خصوصیت یک خصوصیت ویژه در این ویکی است.
  (۰)
 21. اخص از نوع Page (۶۹٬۲۰۰ استفاده)
 22. اعم از نوع Page (۶۸٬۹۱۴ استفاده)
 23. بج از نوع Page (۱۳٬۹۳۳ استفاده)
 24. بک از نوع Page (۱۳٬۹۵۴ استفاده)
 25. منبع از نوع Text (۲۲۴٬۸۱۹ استفاده)
 26. وابسته از نوع Page (۱۰۱٬۹۰۴ استفاده)
 27. کد از نوع Number (۶۷٬۲۱۳ استفاده)
 28. کد رده از نوع Number (۶۷٬۲۱۶ استفاده)
 29. یادداشت دامنه از نوع Text (۱٬۲۲۰ استفاده)