پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"واجبات غیر رکنی نماز"واژه زیر را بکار ببرید:

غیر ارکان نماز