پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «هاشمی بغدادی ، محمد بن حبیب ، - 245ق» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ابو جعفر بغدادی ، محمد بن حبیب؛ ابو جعفر محمد بن حبیب بن امیة البغدادی؛ محمد بن حبیب بغدادی