پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"نبذ عهد مهادنه"واژه زیر را بکار ببرید:

نقض مهادنه