پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

نقد بر عمربن خطاب،40قبل ازهجرت-23ق. درباره نام گذاری نوزاد به محمد ، منابع:

الغدیر جلد 6 صفحه 310

نهی خلیفه دوم از نام گذاری نوزاد به محمد ، منابع:

الغدیر جلد 6 صفحه 310

روایات درباره نام گذاری نوزاد به محمد ، منابع:

الغدیر جلد 6 صفحه 310