پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «نافع بن ازرق حنفی ، - 65ق» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ابن ازرق ، نافع بن ازرق؛ ابو راشد ، نافع بن ازرق حنفی؛ نافع ابن الازرق بن قیس الحروری