پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «ناصر الحق ، حسن بن علی ، 225 - 304ق» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ابو محمد حسن بن علی اطروشی؛ اطروش ، حسن بن علی؛ حسن بن علی بن حسن بن عمر بن زین العابدین العلوی الهاشمی؛ ناصر اصم؛ ناصر اطروش ، حسن بن علی؛ ناصر کبیر