پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

حدیث امام جعفر صادق علیه السلام درباره مدح شنواندن به ناشنوا ، منابع:

حلیة المتقین صفحه 373

حدیث امام جعفر صادق علیه السلام درباره ثواب شنواندن سخن به ناشنوا ، منابع:

ترجمه بحار الانوار(جلد شانزده) آداب معاشرت جلد 1 صفحه 248