پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"قیام اللیل ( فقه )"واژه زیر را بکار ببرید:

احیاء ( شب زنده داری )