پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"عبادات ( اعم )"واژه زیر را بکار ببرید:

عبادات بالمعنی الاعم