پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

ظهور تنجیزی : ظهور فعلیت یافته و غیر متوقف بر شیء دیگر

ظهور تنجیزی، مقابل ظهور تعلیقی بوده و عبارت است از ظهوری که فعلیت داشته و شکل گیری آن بر هیچ چیز دیگری متوقف نیست، مانند ظهور عام در عموم، زیرا عموم عام از وضع، سرچشمه می‌گیرد و بلافاصله بعد از ورود عام، برای آن منعقد می‌گردد؛ به خلاف ظهور مطلق که به عدم بیان (قید) بستگی دارد و تا زمانی که از نظر عرف امکان تقیید وجود داشته باشد، برای مطلق، ظهوری شکل نمی‌گیرد.

منابع

 1. انوار الاصول جلد 3 : صفحه 511
 2. منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة جلد 8 : صفحه 257
 3. نهایة الافکار جلد 4-2 : صفحه 147
 4. مصباح الاصول جلد 3 : صفحه 377
 5. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

اعم

ظهور الفاظ

وابسته

ظهور تعلیقی

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه ظهور تنجیزی به زیرصفحه ظهور تنجیزی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • انوار الاصول جلد 3 : صفحه (510-511)، 511
 • مصباح الاصول جلد 3 : صفحه 377
 • منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة جلد 8 : صفحه 257
 • نهایة الافکار جلد 4 : صفحه 147
 • نهایة الافکار جلد 4 جزء -2 : صفحه 147
 • نهایة الافکار جلد 4-2 : صفحه 147